TRUSS mentorschap

Annet Hoexum

Kwaliteit en toezicht

Mentoren die drie of meer mensen onder hun hoede hebben, moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die vastgelegd zijn in de wet . Het gaat hier bijvoorbeeld om eisen aan de administratie, uitvoering van het mentorschap, bijscholing en bedrijfsvoering.

Ook moet een mentor jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter die de mentor heeft aangesteld.

Als mentor ben ik lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Mentoren ( NBPM ). De NBPM heeft kwaliteitseisen en een gedragscode opgesteld voor professionele mentoren.

TRUSS mentorschap werkt volgens de kwaliteitseisen vastgelegd in de wet en volgens de kwaliteitseisen en gedragscode van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM).


Klachtenregeling

1. Algemeen
De klachtenregeling heeft tot doel snel tot een oplossing van een probleem te komen: als u een klacht heeft over de bejegening door TRUSS mentorschap, over de manier waarop het mentorschap wordt uitgevoerd of over de organisatie van de werkprocessen van TRUSS mentorschap, kunt u dit schriftelijk laten weten aan TRUSS mentorschap. Gemelde klachten worden zo mogelijk vertaald naar kwaliteitsverbetering. TRUSS mentorschap vindt het belangrijk een goede samenwerkingsrelatie te onderhouden met cliënten en overige betrokkenen. Om die reden nodigt TRUSS mentorschap hen uit vroegtijdig onvrede bespreekbaar te maken.
2. Begripsbepalingen
 • De organisatie: TRUSS mentorschap
 • De behandelaar van de klacht: Annet Hoexum, eigenaar TRUSS mentorschap.
 • Mentor: Degene die de taken van het mentorschap uitoefent en benoemd is bij beschikking door de kantonrechter.
 • Waarnemer: Degene die in plaats van de mentor werkzaamheden verricht voor de organisatie tijdens vakantie, ziekte, verlof van de officiële mentor.
 • Cliënt: De natuurlijke persoon over wie de rechtbank een mentorschap heeft uitgesproken. Daar cliënten niet (voldoende) kunnen opkomen voor hun eigen belangen, kan de cliënt zich laten bijstaan door begeleiding of familie.
 • Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van TRUSS mentorschap.
 • Bezwaarmaker: Een cliënt die een bezwaar heeft ingediend.
 • Klager: Een cliënt die een klacht heeft ingediend.
 • Aangeklaagde: De mentor tegen wie de klacht zich richt.
3. Indienen van een klacht
Alleen cliënten van TRUSS mentorschap kunnen een klacht indienen. Daar cliënten niet (voldoende) kunnen opkomen voor hun eigen belangen, kan de cliënt zich laten bijstaan door begeleiding of familie. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moet tenminste vermelden
 • Naam, adres en woonplaats van de klager
 • Datum waarop de klacht is ontstaan
 • Omschrijving van de klacht
 • Mogelijke bewijsstukken
 • Naam en contactgegevens van de persoon die de cliënt bijstaat bij de klacht
 • Ondertekening De klacht kan worden ingediend bij TRUSS mentorschap op het postadres of via de mail info@trussmentorschap.nl .
4. Na het indienen van de klacht
Nadat de klacht ontvangen is, zal binnen twee werkdagen telefonisch contact worden gezocht met de klager of de persoon die hem/haar bijstaat en wordt de klager uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek kan de klager de klacht toelichten en eventueel onderbouwen. Het doel is om in dit gesprek alsnog tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als een gezamenlijke oplossing gevonden wordt, wordt dit schriftelijk vastgelegd en ondertekend door klager en aangeklaagde. Eventuele nieuwe afspraken die hieruit ontstaan worden opgenomen in de schriftelijke vastlegging. De klacht wordt dan buiten behandeling gesteld. Indien het gesprek niet tot een gezamenlijke oplossing leidt, wordt na het gesprek de klacht zorgvuldig onderzocht door TRUSS mentorschap, waarna een besluit wordt genomen om tot een oplossing te komen.
5. Geheimhouding
Klachten worden onder strikte geheimhouding behandeld. Indien het noodzakelijk is informatie bij derden op te vragen, zal de klager hiervoor vooraf om toestemming worden gevraagd.
6. Termijn
Binnen 6 weken na ontvangst van de klacht wordt de klager schriftelijk op de hoogte gesteld van het onderzoek naar de klacht en het besluit.
7. Uitsluiting van klachten
Klachten komen niet voor deze klachtenregeling aan aanmerking als:
 • De klacht anoniem is.
 • Als het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Indien er een verzoek tot ontslag van de mentor bij de rechtbank is ingediend en/of er in deze zaak een gerechtelijke procedure loopt
 • Indien de klacht betrekking heeft op externe wet- en regelgeving waaraan TRUSS mentorschap gevolg dient te geven
8. Registratie van klachten
Klachten en de besluiten na afhandeling worden door TRUSS mentorschap geregistreerd in het cliëntdossier. Uitsluitend op verzoek van de rechtbank zal TRUSS mentorschap een geanonimiseerd verslag verstrekken met daarin een beschrijving van de hoeveelheid en de aard van de klachten.
9. Niet eens met resultaat van de klachtafhandeling
Als de klager het niet eens is met het resultaat van de klachtafhandeling, wordt hij/zij geadviseerd om de klacht in te dienen bij het toezichthoudende kantongerecht.
10. Werking
Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2016 en geldt voor onbepaalde tijd.